ODPŁATNOŚĆ

Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym wynosi 70% renty lub emerytury na pokrycie miesięcznego kosztu wyżywienia (3 posiłki lub diety dzienne) i zakwaterowania pacjenta (podstawa prawna Dz. U. z 1998r. nr 166 poz. 1265) oraz zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej
z dnia 29 listopada 1990r. (rozdział 2, art.35, pkt 1) z późniejszymi zmianami oraz zarządzeniami.
Zgodnie z ustawą alimentacyjną rodzina ma obowiązek dopłaty do różnicy pomiędzy 70% świadczenia
a aktualnie obowiązująca stawką za pobyt.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dn. 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – tekst jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.
2. Ustawa z dn. 23.04.1964r. Kodeks cywilny – tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265)

 

NFZ finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy w Karcie Oceny Stanu Samoobsługi Pacjenta, sklasyfikowani zostaną na poziomie do 40 punktów w skali Barthela.