Odpłatność za pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacyjnym wynosi 70% renty lub emerytury na pokrycie miesięcznego kosztu wyżywienia (3 posiłki lub diety dzienne) i zakwaterowania pacjenta.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166 z 1998 r. poz. 1265)

NFZ finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy w Karcie Oceny Stanu Samoobsługi Pacjenta, sklasyfikowani zostaną na poziomie do 40 punktów w skali Barthela.